Koszyk

Brak produktów

Dostawa 0,00 zł
Razem 0,00 zł

Koszyk Realizuj zamówienie

Regulamin Sklepu Internetowego sklep.artvigor.pl
 

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1. Definicje
Sklep Internetowy - internetowa platforma handlowa prowadzona przez firmę Gabinet Sztuk Dorota Lewandowska z siedzibą w Tychach przy ulicy Pl. Filipa Nowary 18 , NIP 646-199-34-79, REGON 241165645.

Towar - produkt oferowany przez Sklep Internetowy w ramach prowadzonej działalności zgodnie z niniejszym Regulaminem

Sprzedający - Sklep Internetowy sklep.artvigor.pl

Kupujący - osoba fizyczna mająca ukończone 18 lat, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, która złożyła zamówienie w Sklepie Internetowym

Nabywca - kupujący, z którym Sklep Internetowy zawarł umowę sprzedaży towaru

Użytkownik - osoba fizyczna mająca ukończone 18 lat, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, zarejestrowana na stronie Sklepu Internetowego.

§ 2. Warunki uczestnictwa w sprzedaży internetowej

Kupującym może być także osoba poniżej 18 roku życia. Ważność umowy zawartej pomiędzy Sprzedającym a taką osobą, bez zgody jej przedstawiciela ustawowego, zależy od potwierdzenia umowy przez tego przedstawiciela.

§ 3. Rejestracja

    Rejestracja na stronie Sklepu Internetowego osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej, dokonywana jest po obligatoryjnym podaniu, imienia i nazwiska osoby upoważnionej do kontaktów ze Sklepem Internetowym, adresu siedziby, adresu e-mail i hasła, które będzie uprawniało do korzystania z konta na stronie Sklepu Internetowego, numeru telefonu kontaktowego oraz opcjonalnie Numeru Identyfikacji Podatkowej.

    W przypadku przedsiębiorców dodatkowo powinna zostać podana ich firma.

3.Niedopuszczalne są działania mogące utrudniać lub destabilizować działanie Sklepu Internetowego. W przypadku stwierdzenia przez Sklep Internetowy, że Użytkownik dopuszcza się takich działań, Sklep Internetowy niezwłocznie zablokuje konto takiego Użytkownika i podejmie wszelkie działania prawne związane z naprawieniem poniesionej szkody.

4.Sklep Internetowy zastrzega sobie także prawo do usunięcia konta Użytkownika w sytuacji opisanej w ust. 3 niniejszego paragrafu.

5. Rejestracja ma charakter dobrowolny z uwagi na inne możliwe formy złożenia zamówienia.

§ 4. Podatki i ceny

    Wszystkie ceny podane na stronie Sklepu Internetowego są cenami brutto, firma podmiotowo zwolniona z VAT oraz wyrażonymi w złotych polskich.

    Podane ceny nie zawierają dostawy towaru.

    Cena podana przy oferowanym przez Sklep Internetowy towarze jest wiążąca dla Sprzedającego z chwilą potwierdzenia przez Sklep Internetowy zamówienia.

    Sklep Internetowy zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie i wprowadzania nowych towarów do oferty w wybranym przez siebie momencie, a także do przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych, bądź ich modyfikacji. W przypadku, gdy cena towaru po złożeniu zamówienia przez Kupującego, lecz przed potwierdzeniem przyjęcia zamówienia przez Sklep Internetowy, ulegnie zmianie, Kupujący zostanie o tym poinformowany w celu złożenia oświadczenia o akceptacji przedstawionych warunków cenowych lub też rezygnacji ze złożonego zamówienia.

WARUNKI SPRZEDAŻY

§ 5. Zakres terytorialny działania Sklepu Internetowego

Firma sklep.artvigor.pl prowadzi za pośrednictwem Sklepu Internetowego sprzedaż towarów na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 6. Złożenie zamówienia i zawarcie umowy

    Do zawarcia umowy sprzedaży towaru przez Sklep Internetowy dochodzi poprzez złożenie zamówienia przez Kupującego oraz potwierdzenie przyjęcia zamówienia przez Sklep Internetowy.

    Zamówienie może być złożone w sposób wskazany w ust. 7 niniejszego paragrafu. Informacje zawarte na stronie Sklepu Internetowego nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego. Stanowią natomiast zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

    Po złożeniu zamówienia Kupujący otrzymuje pocztą elektroniczną lub w inny, adekwatny do formy złożenia zamówienia sposób, potwierdzenie złożonego zamówienia.

    Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, zgodnie z polskim porządkiem prawnym, pomiędzy Kupującym a właścicielem Sklepu Internetowego, tj. firmą sklep.artvigor.pl z siedzibą w Tychach.

    Do każdego zamówienia Sklep Internetowy wystawia Rachunek lub paragon, która zostaje przesłana do Nabywcy w terminie do 7 dni od dostarczenia towaru. Sprzedający zastrzega sobie prawo wystawienia rachunku drogą elektroniczną poprzez przesłanie treści rachunku lub paragonu Nabywcy w formie e-maila, a następnie wydrukowanie takiego rachunku przez Nabywcę. Nabywca zobowiązuje się do wydrukowania przesłanej w formie e-maila rachunku.

    Kupujący z chwilą złożenia zamówienia zobowiązuje się do zapłaty za zakupiony towar.

    Zamówienia na towary składane są za pomocą:

    A. formularza na stronie Sklepu Internetowego artvigor.pl,

    B. pocztą elektroniczną na adres biuro@artvigor.pl,

Zamówienia  można składać 24 godziny na dobę.

    Zamówienia składane w dni powszednie po godz. 17.30, w soboty, niedziele i święta będą rozpatrywane w następnym dniu roboczym.

    Kupujący zobowiązany jest do podania numeru telefonu stacjonarnego lub komórkowego oraz adresu e-mail, pod którym będzie możliwe potwierdzenie zamówienia.

    Kupujący posługujący się skrzynką e-mail będzie informowany o realizacji zamówienia pocztą elektroniczną.

    W przypadku braku możliwości potwierdzenia zamówienia z winy kupującego złożone zamówienia zostanie anulowane w przeciągu 3 dni roboczych, a dane osobowe zostaną usunięte z bazy danych Sklepu Internetowego. Nie dotyczy to Użytkowników.

    Przy zamówieniach płatnych przelewem Sklep Internetowy rozpoczyna realizację zamówienia po otrzymaniu informacji o złożeniu zamówienia, potwierdzeniu przyjęcia zamówienia oraz potwierdzeniu dokonania przelewu w pełnej wysokości za zamówiony towar wraz z kosztami dostawy towaru.

    Złożenie zamówienia jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.

    Użytkownicy Sklepu Internetowego zobowiązują się do nieprzekazywania osobom trzecim informacji dotyczących oferowanych przez Sprzedającego towarów, w szczególności wynegocjowanych i udzielanych rabatów.

    Potwierdzając przyjęcie zamówienia do realizacji pracownik Sklepu Internetowego ustala z Nabywcą zasady odnośnie:

    kosztów dostawy zamówionego towaru,

    formy płatności,

    czasu realizacji zamówienia, w sytuacji gdy nie jest oznaczony w opisie produktu.

6.Za zamówiony w Sklepie Internetowym towar można płacić:

    przelewem na konto bankowe Sklepu Internetowego, przy czym niezbędne dane znajdują się na stronie Sklepu Internetowego,

    poprzez system internetowych płatności,

    przekazem pocztowym za pośrednictwem publicznego operatora pocztowego,

    za pobraniem towaru (w momencie dostarczenia przez Sklep Internetowy towaru).


WARUNKI DOSTAWY TOWARU


§ 7. Formy transportu i cennik dostawy

1. Zakupiony przez Nabywcę towar dostarczany jest przez Sprzedającego za pośrednictwem firmy kurierskiej. Nabywca oświadcza, iż wyraża zgodę na przekazanie przez Sprzedającego firmie kurierskiej swoich danych osobowych w celach związanych z dostarczeniem zakupionego przez Nabywcę towaru.

2. Na koszt dostawy towaru składa się koszt przesyłki kurierskiej oraz koszt pakowania.

3. Sprzedający zastrzega sobie prawo do wprowadzenia akcji promocyjnej polegającej na pokrywaniu kosztów przesyłki niektórych lub wszystkich oferowanych towarów.

4. W razie wprowadzenia akcji promocyjnej opisanej w ust. 3 niniejszego paragrafu Sprzedający pokrywa koszt przesyłki tylko w sytuacji odebrania zakupionego przez Nabywcę towaru.

§ 8. Czas realizacji zamówienia, wydanie i odbiór towaru

1. Czas realizacji zamówienia jest oznaczony w opisie produktu. Jest to czas od momentu zapłaty przez Kupującego za zamówiony towar do chwili jego dostarczenia, przy czym dotyczy on dni roboczych. W sytuacji, gdy czas realizacji zamówienia nie jest oznaczony w opisie produktu, w celu jego dokładnego określenia należy kontaktować się z pracownikiem Sklepu Internetowego.

2. Z uwagi na okoliczności niezależne od Sprzedającego czas realizacji zamówienia może ulec zmianie w stosunku do umieszczonego w opisie produktu, co każdorazowo zostanie wskazane na stronie Sklepu Internetowego w zakładce „Aktualności”.

3. Sklep Internetowy realizuje zamówienia na terenie całego kraju.

UPRAWNIENIA I OBOWIĄZKI NABYWCY


§ 9. Uprawnienia i obowiązki wynikające z przepisów konsumenckich

        Zgodnie z art. 7 ust. 1 i art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. z dnia 31 marca 2000 r. z późń. zm.) konsument, tj. osoba fizyczna nabywająca rzecz ruchomą w celach niezwiązanych bezpośrednio z prowadzoną działalnością gospodarczą lub zawodową, który zawarł umowę na odległość, tj. bez jednoczesnej obecności obu stron, przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość, jeżeli kontrahentem konsumenta jest przedsiębiorca, który w taki sposób zorganizował swoją działalność,, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie dziesięciu dni od dnia wydania rzeczy .

        Warunkiem skorzystania z powyższego uprawnienia jest zwrot towaru w stanie nienaruszonym, tj. w oryginalnym opakowaniu, bez śladów użytkowania i jakiegokolwiek używania.

        Nabywca wyrażający wolę odstąpienia od umowy zobowiązany jest do złożenia Sprzedającemu stosownego oświadczenia w ustawowym terminie 10 dni, a także do odesłania oryginału rachunku sprzedaży towaru.

        Zwrot towaru przez Nabywcę, przewidziany w pkt 1-3 niniejszego paragrafu, następuje z inicjatywy i na koszt Nabywcy. W przypadku skorzystania z uprawnienia do odstąpienia od umowy Nabywca powinien zwrócić koszty transakcyjne, a także te związane z transportem i magazynowaniem.

        Sklep Internetowy gwarantuje zwrot kwoty równej cenie towaru w ciągu 10 dni roboczych przelewem bankowym na konto wskazane przez Nabywcę lub przekazem pocztowym pod adres wskazany w zamówieniu. Zwrotowi nie podlega koszt odesłania produktu oraz koszt wysyłki.


§ 10. Rękojmia i gwarancja za towar

1. Towary oferowane przez Sklep Internetowy są fabrycznie nowe oraz wolne od wad prawnych i fizycznych.

2. Wszystkie towary oferowane przez Sklep Internetowy objęte są rękojmią Sprzedającego. Uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne wygasają po upływie dwóch lat od dnia wydania towaru – w przypadku Nabywców będących konsumentami, oraz po upływie roku od wydania towaru – w przypadku pozostałych Nabywców.

3. Sprzedający zastrzega, że towar rzeczywiście dostarczony Nabywcy może nieznacznie różnić się kolorem, wyglądem i innymi właściwościami od zdjęć umieszczonych na stronie www.verdic.pl W zastrzeganym zakresie różnice opisane w zdaniu pierwszym nie będą traktowane jako powodujące niezgodność towaru z zawartą umową sprzedaży.

4. Jeżeli po otrzymaniu towaru Kupujący znajdzie w nim uszkodzenia powstałe podczas dostawy, powinien w obecności kuriera/dostawcy spisać w momencie odbioru towaru protokół szkody, w którym ujęta będzie data, godzina dostarczenia oraz opis uszkodzeń lub zauważonych braków.

5. Nie są objęte rękojmią uszkodzenia towaru powstałe z przyczyn zewnętrznych, niezależnych od Sprzedającego i producenta towaru, takich jak: urazy mechaniczne, zanieczyszczenia, zalania, zjawiska atmosferyczne, niewłaściwa instalacja lub obsługa, jak również eksploatacja niezgodna z przeznaczeniem. Rękojmia nie ma też zastosowania w przypadku dokonania przez Nabywcę nieautoryzowanych, niekonsultowanych ze Sprzedającym napraw.


6. Do realizowania uprawnień wynikających z rękojmi niezbędne jest przedstawienie oryginału dokumentu zakupu w przypadku paragonu lub kserokopii rachunku.

7. Serwis reklamacyjny przyjmuje do realizacji reklamację, gdy jest kompletna, tj. zawiera zakupiony przez Nabywcę towar oraz wszystkie dołączone przez Sprzedającego elementy konstrukcyjne oraz narzędzia.

8. W przypadku zakupu towaru, który jest objęty gwarancją producenta, bądź innego podmiotu, Nabywca w celu realizacji przewidzianych dokumentem gwarancyjnym uprawnień obowiązany jest postępować zgodnie z dołączoną instrukcją. Prawa wynikające z dokumentu gwarancyjnego realizowane mogą być tylko przez bezpośredniego Nabywcę. Dalsza odsprzedaż towaru zakupionego w Sklepie Internetowym powoduje wygaśnięcie uprawnień wynikających z gwarancji towaru.

§ 11. Koszty związane z realizacją uprawnień Nabywcy

1. Zakupione w Sklepie Internetowym towary nie podlegają reklamacji, zwrotowi i gwarancji z przyczyn dowolnych, nieobjętych ustawą z dnia 2 marca 2000 roku